سامانه ابهام زدایی معنایی کلمات

در زبان فارسی


...بیشتر بدانید

ابهام زدایی معنایی کلمات

به طور کلی رفع ابهام معنی کلمات یکی از مسائل مطرح در حوزه پردازش زبان طبیعی می باشد. در این مساله هدف تعیین معنی صحیح کلمات مبهم می باشد. کلمات مبهم در حالت های مختلف حضور در بستر جمله، می توانند معانی متفاوتی را اتخاذ کنند. به همین دلیل روش های متفاوتی به کار گرفته می شوند که توانایی تشخیص و تمایز بین کلاسهای معانی کلمات هدف مبهم را داشته باشند و ابهام موجود در کلمات هدف را رفع کنند. این سامانه اولین سامانه برخط ابهام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی می با