سامانه ابهام زدایی معنایی کلمات

در زبان فارسی


...بیشتر بدانید

ابهام زدایی معنایی کلمات

به طور کلی رفع ابهام معنی کلمات یکی از مسائل مطرح در حوزه پردازش زبان طبیعی می باشد. در این مساله هدف تعیین معنی صحیح کلمات مبهم می باشد. کلمات مبهم در حالت های مختلف حضور در بستر جمله، می توانند معانی متفاوتی را اتخاذ کنند. به همین دلیل روش های متفاوتی به کار گرفته می شوند که توانایی تشخیص و تمایز بین کلاسهای معانی کلمات هدف مبهم را داشته باشند و ابهام موجود در کلمات هدف را رفع کنند. این سامانه اولین سامانه برخط ابهام زدایی معنایی کلمات در زبان فارسی می باشد. از شما دعوت می شود تا با بررسی عبارات و جملات فارسی شامل کلمات هدف مبهم در این سامانه به تکامل اولین سامانه ابهام زدایی معنایی کلمات فارسی کمک کنید.

شروع کنید

شیر

Valve - Milk - Lion

راست

Political - Firm - Rightside - Truth

تار

String - Hide - Music

جمله یا عبارت شامل یکی از کلمات هدف مبهم فارسی را وارد کنید

سامانه آنلاین ابهام زدایی معنی کلمات زبان فارسی
persianwsd.ir , All Rights Reserved. Mohamadreza Mahmoodvand